Choď na obsah Choď na menu
 


Študentský parlament :: Štatút

 

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút študentského parlamentu mesta Senica.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 

1. Názov : Študentský parlament mesta Senica

2. Adresa: Centrum voľného času Senica, Sadová 646/8, 90501

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie študentského parlamentu mesta

 

1. Študentský parlament mesta je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej

    správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Študentský parlament je  iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje

    k otázkam výchovy, vzdelávania a voľného času mládeže  v meste Senica

 

Článok III.

Činnosť študentského parlamentu

 

1. Študentský parlament mesta sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k

     práci mládeže v meste, resp. študentov stredných škôl,  vyjadruje sa k návrhom

     a opatreniam Mesta Senica v oblasti výchovy a vzdelávania,  podáva návrhy na

     mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. K prvoradým aktivitám

     parlamentu patrí organizovanie  Dňa  študentstva  na radnici, študentského plesu a aktivity

     pre mládež v priestoroch DAVu

2. Študentský parlament mesta rieši prípadné problémy a sťažnosti študentov s vedením

     mesta. Zastupuje študentov vo vzťahu k vedeniu mesta, predkladá mu svoje stanoviská

     a návrhy,  zastupuje študentov  aj navonok.

3. Študentský parlament mesta prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov  

     im  zverených, resp. priestorov, určených pre mládež

4. Študentský parlament mesta  iniciuje činnosť študentských rád na stredných školách,

    prizýva predsedov ŠR na svoje rokovania, raz do roka zvoláva zástupcov ŠR na mestské

     stretnutie  študentských rád a ich koordinátorov

5. Študentský parlament mesta môže, na základe požiadaviek Mesta Senica zvoliť, resp. odvolať

     zástupcu študentov do komisie pre mládež pri mestskom zastupiteľstve, resp. do iných

     mestských orgánov

6. Študentský parlament mesta je iniciátorom a spoločne s Mestom Senica i organizátorom

    podujatia ku Dňu študentstva (ocenenie 17-tich najlepších študentov mesta a ich stretnutie s

    primátorom mesta), zároveň je i organizátorom každoročnej ankety  Cena senickej  mládeže  

7. Študentský parlament mesta vydáva raz za dva mesiace Študentské listy, ako súčasť

    mesačníka  Naša Senica

8. Študentský parlament mesta je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná

    nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas

    nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentského parlamentu. ŠP sa riadi vlastným

    plánom činnosti a vlastným rokovacím poriadkom

 

Článok IV.

Zloženie študentského parlamentu a spôsob voľby jej členov

 

1. Študentský parlament mesta Senica má minimálne 15 členov. .

2. Členmi študentského parlamentu mesta sú zástupcovia všetkých stredných škôl v Senici.

    Odporúčaný počet zástupcov z každej školy je 3 až 6 študentov, ktorých vždy v septembri,

     na  jeden rok, zvolí príslušná študentská rada školy, resp. parlament školy

3. Členovia študentského parlamentu mesta si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu

    parlamentu tajným hlasovaním. Predseda a podpredseda je volený na dva roky.

4. Predsedom študentského parlamentu sa stáva študent, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší

    počet hlasov. Z každej voľby sa robí zápisnica.

5. V prípade potreby si parlament môže určiť i ďalšie volené, alebo menované funkcie.

7. Ak zanikne členstvo študenta v študentskom parlamente mesta (napríklad ukončením štúdia,

    alebo odvolaním z dôvodu porušenia Štatútu a dohodnutých pravidiel), nahradí ho ďalší, riadne

    zvolený člen príslušnej študentskej rady školy.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena študentského parlamentu mesta

 

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu študentského parlamentu mesta

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania študentského

    parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať o všetkých závažných skutočnostiach a uzneseniach študentského parlamentu mesta

e) predkladať na rokovanie študentského parlamentu mesta  vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen študentského parlamentu mesta je povinný sa zúčastňovať na jeho zasadnutiach.

    Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako

    nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena parlamentu podľa tohto štatútu.

3. Člen študentského parlamentu mesta je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov

    chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia študentského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej

    prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu  študentského parlamentu mesta Senica

1. Predseda ŠP je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť parlamentu a koná v jeho mene

2. Predseda ŠP  zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia študentského parlamentu mesta

 

                                                                 Článok VII.

                                         Koordinátor študentského parlamentu mesta

   Prácou koordinátora študentského parlamentu je poverený zamestnanec Centra voľného času

   Senica, spravidla vedúci oddelenia, ak je také zriadené, alebo iný zamestnanec.

 

Článok VIII.

Hospodárenie študentského parlamentu mesta

 

1. Študentský parlament pôsobí pri Centre voľného času Senica  a finančné prostriedky, čerpá

    podľa svojich potrieb a podľa možností CVČ, z rozpočtu Centra voľného času na príslušný

     kalendárny rok. Podľa možností čerpá finančné  prostriedky tiež z projektov.     

.

2. Študentský parlament mesta  nemá vlastný majetok ani rozpočet.

 

 

Článok IX.

Zasadnutia študentského parlamentu mesta

 

Študentský parlament mesta  zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

Článok X.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí študentského parlamentu mesta  dňa

8. 10. 2015, a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Senici dňa  8. 10.  2015

 

 

                                                                            Sabína Štefková

                                                   predseda študentského parlamentu mesta Senica

 

                                                                       Mgr.art.Martin Dudáš

                                                                        riaditeľ CVČ Senica