Choď na obsah Choď na menu
 


Študentský parlament :: o nás

 

Študentský parlament vznikol v Senici v roku 2002 na základe iniciatívy senického Centra voľného času Stonožka a primátora mesta a bol konkrétnym výsledkom 1.ročníka mestského Dňa študentstva 2001.

 

Š.P. je poradným orgánom primátora mesta a predĺženou pomocnou rukou CVČ v oblasti práce s mládežou. Zasadá 1x mesačne, zo zasadnutí sa vedú a elektronicky zasielajú zápisnice s úlohami. Parlament má svoj Štatút, celoročné plány práce, fotodokumentáciu, činnosť propaguje vďaka vlastnej vitríne na námestí a Wall of youth v senickej čajovni a od roku 2005 parlament vydáva Študentské listy, ktorú sú samostatnou súčasťou mesačníka Naša Senica.

 

V súčasnosti ŠP pracuje na výrobe svojho loga a každoročne má svoj slogan, ktorý je mottom celoročnej činnosti. Slogan na školský rok 2007-2008 znie „Svet mladých – náš svet“. Do roku 2004 sa parlament stretával na mestskom úrade a od šk. roku 2004/2005 našiel  svoj „domov“ v CVČ, kde vďaka projektu a finančnej podpore VÚC získal v r. 2007 finančné prostriedky na malú rekonštrukciu svojej klubovne.

 

Parlament má 20 členov – po 3 až 7 z každej strednej školy v meste a od roku 2006 po jednom zástupcovi zo ZŠ (deviataci).

 

Členovia Š.P. sa aktivizujú v štyroch pracovných sekciách – propagačná, športová, kultúrna sekcia a sekcia redakčnej rady Študentských listov. Operatívne pracuje i 5-členný výbor Š.P., ktorý tvorí predseda + jeden zástupca z každej SŠ a jeden zástupca za všetky ZŠ.

 

Súčasnou predsedníčkou je Ivana Bachurová, študentka gymnázia. Je celkovo tretím predsedom ŠP. Prvým bol Jaroslav Cigánek (2002-2004), druhým Peter Siwiec(2004-2007). Peter bol tým predsedom, ktorý dal senickú mládež do pohybu, dal parlamentu súčasnú podobu a systém. Svojím nadšením strhával k aktivite ostatných, bol studnicou nápadov, autorom a hlavným organizátorom projektu MŠ SR Mladí na scénu, ktorého jedným z výsledkov je napríklad vznik komisie mládeže pri mestskom zastupiteľstve.

 

Koordinátorkou Š.P. je od začiatku jeho činnosti vedúca oddelenia kultúry CVČ Dana Kopecká, iniciátorka myšlienky vzniku Š.P.

 

Tajomníkom Š.P. je pracovník MÚ Ivan Tobiáš.

 

Cieľom práce Š.P. je aktivizácia a vplyv na študentské rady jednotlivých škôl,  rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva najmä v školskej a sociálnej oblasti(zbierky, práca s deťmi v CVČ, pomoc pri organizácii podujatí ŠP, CVČ, mesta..), spolupráca s ostatnými mládežníckymi a dobrovoľníckymi organizáciami a inštitúciami(Domka, Mladí zelení, Čajovňa u sousedú, CVČ, komisia mládeže...) a tiež s MÚ, MsKS, Záhorským osvetovým strediskom pri organizovaní veľkých mestských podujatí ako Záhorácky maratón, olympiáda, alebo 750.výročia založenia mesta, ďalej realizácia celoslovenských mládežníckych, ale i iných kampaní a výziev v podmienkach mesta (napr. Každý iný – všetci rovní, MŠ SR a Iuventy), vzdelávanie členov ŠP, „družobná“ činnosť  s parlamentom v Pezinku, Myjave a Partizánskom, podpora mládežníckych záujmových kolektívov v meste, a najmä v CVČ, sledovanie vypísaných grantov mládežníckeho zamerania a pomoc senickej mládeži pri spracovaní projektov, príprava a realizácia vlastných projektov a tradičných podujatí ŠP. Jedným slovom – Š.P. sa snaží konkrétne napĺňať pojem participácia mladých na živote mesta.

 

Vďaka projektu Mladí na scénu ŠP vydal v r. 2007 samostatnú publikáciu „Senica včera-dnes-zajtra“ a naša práca bola v r. 2006  propagovaná v celoslovenskej publikácii Rady mládeže Slovenska. Súčasťou uvedenia tejto knihy bola i tlačová konferencia v Bratislave, ktorého sa zúčastnil predseda, koordinátorka a tajomník ŠP.

 

ŠP má na svojom konte prípravu a realizáciu piatich ročníkov mestských osláv Dňa študentstva a s tým súvisiace dva ročníky ankety Ceny senickej mládeže,  štyri ročníky veľkonočného Basketbalového maratónu pre mládež, tri hudobné koncerty pre mládež – pop, hip-hop, folk (2005 - 2006), štyri workshopy k participácii mladých(2006), každoročné pracovné stretnutia s primátorom, dvakrát Diskusie na telo, tri táboráky, štyri družobné stretnutia(udržuje kontakt so študentskými parlamentmi Pezinok, Partizánske a Myjava), dva razy zapojenie do zbierky „Nezábudka“(2006,2007), vlastná zbierka „Pošli to ďalej“ pre klientov Domova sociálnych služieb v Senici (2007), aktívny podiel na akcii Záhorského osvetového strediska - Krok za krokom(2007) a vlastné záujmové aktivity, ako napr. spoločná návšteva kina, či podujatia...

 

Poslednou novinkou je tohtoročné  uvedenie mladých do spoločnosti, vďaka účasti 20-tich vybraných párov na mestskom plese 2008.

 

 

Študentský parlament má pomerne stabilný kolektív, väčšina členov pracuje vždy 2-3 roky, i dlhšie, a v Senici má svoju stabilnú pozíciu a maximálnu podporu primátora mesta. Mládež naše aktivity sleduje (aj keď s priamym zapájaním je to niekedy horšie) a o členstvo v Š.P. je záujem.Finančne parlament podporuje najmä MÚ Senica - vďaka mestským projektom z rozpočtu mesta VZN č.20 môžeme mať vlastný rozpočet na bežné výdavky, kultúru, propagáciu, školenie, odmeny aktívnym študentov, financovanie Dňa študentstva, basketbalového maratónu, družobnej činnosti, podporu mládežníckych záujmových kolektívov a pod.