Choď na obsah Choď na menu
 


Povinné zverejňovanie

 

Slobodný prístup k informáciám v podmienkach Centra voľného času, Sadová 646/8 Senica v znení zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Základné údaje:

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času.

Adresa: Sadová 646/8, 905 01 Senica

IČO:  400106

Spôsob zriadenia: Zriaďovacia listina – rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou.

Zriaďovateľ: Mesto Senica – Zriaďovacia listina CVČ

Popis organizačnej štruktúry : Organizačná štruktúra CVČ

 

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) nezverejní informácie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 – 13 zákona a nie je povinná zverejniť údaje, ktoré sa netýkajú vecne potrebných a všeobecne zaužívaných informácií o CVČ.

 

     2. Miesto, čas a spôsob akým možno informácie získať:

Informácie súvisiace s činnosťou školského zariadenia môžete získať:

  na internetovej stránke CVČ Senica www.stonozka.estranky.sk

  v CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica 

O informácie môžete požiadať CVČ ústne na sekretariáte, písomne,  elektronickou poštou - e-mail: cvc.senica@gmail.com, prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom v pracovnom čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. a počas pracovných dní. Agendu súvisiacu s poskytovaním informácií zabezpečuje vedenie CVČ na sekretariáte riaditeľa.

Žiadosť o sprístupnenie informácií

 

 

     3. Sprístupňovanie informácií na žiadosť, postup pri vybavovaní:         

Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať: 

meno a priezvisko žiadateľa,

adresu alebo sídlo žiadateľa,

návrh žiadateľa, akým spôsobom sa mu má informácia sprístupniť,

dátum a podpis žiadateľa.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená CVČ. CVČ potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží. Ak CVČ nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť v zmysle § 15 zákona do piatich dní odo dňa doručenia povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii, inak žiadosť odmietne. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, kedy príslušná povinná osoba dostala žiadosť. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 10 dní. Žiadateľ o tom bude písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, CVČ môže ihneď, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získavanie zverejnenej informácie.

 

     4. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku:

Proti rozhodnutiu CVČ, Sadová 646/8 v Senici o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva v CVČ.  O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje zriaďovateľ - mesto Senica. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní § 244 a následne Občianskeho súdneho poriadku.

 

     5. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii:

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií vychádza z Vyhlášky ministerstva financií 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov na sprístupnenie informácií a § 21 zákona. Za materiálové náklady na sprístupnenie informácií sa považujú najmä:

obstaranie technických nosičov dát,

vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to hlavne na papier,

obstaranie obalu, a to hlavne obálok,

odoslanie informácií, a to najmä poštovné.

 

Žiadateľ uhradí tieto náklady takto:

bezhotovostným prevodom na účet

 

 

Mgr.Art Martin Dudáš

Riaditeľ Centra voľného času v Senici