Choď na obsah Choď na menu
 


Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci CVČ, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

 

CVČ má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Organizácia : Centrum voľného času
Sídlo : Sadová 646/8, 905 01 Senica
IČO: 00400106
DIČ: 2021400579

 

V uvedenom profile CVČ zverejňuje nasledovné informácie:

 

 

Nadlimitné zákazky

 

 

Podlimitné zákazky

 

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9

 

 

Iné dokumenty

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €